•  
  •  

Törvények, Rendeletek

 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:
189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról
A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról. Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése, valamint egyszerűsítése érdekében, a lakásokkal való ésszerűbb, a piaci viszonyokhoz igazodó gazdálkodás jogi feltételeinek megteremtése, továbbá a bérlakásrendszer ellentmondásainak fokozatos megszüntetése céljából – a polgári jog alapelveit szem előtt tartva, az önkormányzatok bérbeadói jogait erősítve és a bérlők méltányos érdekeinek védelmét érvényesítve – a következő törvényt alkotja:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról. Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja:
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról.
Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről.
A Kormány – az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a következket rendeli el:
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről Hatályos 2011.07.28.
(A piros csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik.)
Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és szakszerű működése, és a lakásszövetkezeti tagok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja:
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY – 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28.
(A piros csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik.)
Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja:
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29/1999.(XI.26.) SZ. RENDELETE a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 1/1999.(I.1.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek Siófok város közigazgatási területén történő végrehajtására (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2010. március 2.)
Az árak megállapításáról szóló, az 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Tszt.), az annak végrehajtásáról szóló 1/1999.(I.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tsz.vhr.), illetve annak 2. sz. mellékletében (a továbbiakban: TKSZ) kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat területére érvényesülő hatállyal a képviselőtestület a következők szerint rendelkezik:
A társasház, lakásszövetkezet tulajdonosára, kezelőjére, közös képviselőjére, intéző bizottság elnökére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, előírások.